W Łochowie odbyło się Lokalne Forum Edukacyjne „Równać Szanse” zorganizowane przez Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk „CD” dzięki grantowi pozyskanemu w programie „Równać Szanse 2014”. Celem łochowskiego forum była analiza lokalnego kapitału społecznego i propozycje działań mających na celu rozwój młodzieży. Relacja z Łochowskiego Forum Edukacyjnego oraz galeria fotografii: http://www.rownacszanse.pl/Fora_8

Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk „CD” zostało uhonorowane Medalem Heleny i Ignacego Jana Paderewskich w kategorii „Wychowawca. Przyjaciel Dzieci i Młodzieży”. Decyzję Kapituły w składzie: Urszula Kalinowska, Ryszard Gajewski, Stanisław Grądzki, Małgorzata Kozioł, Artur Lis, Andrzej Suchenek, Małgorzata Siuchta ogłoszono 11 listopada 2015 r. podczas uroczystych obchodów Święta Niepodległości. W uzasadnieniu decyzji Kapituły czytamy: ” Stowarzyszenie stwarza młodym ludziom zdobycie nowych doświadczeń i zrealizowania swoich potrzeb i planów. Stowarzyszenie od kilku lat współpracuje przy wymianie młodzieży między Polską a Ukrainą. Wspólnie z samorządami pozyskiwało środki na budowę pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Łochowie. Tylko w 2015 r. na działania społeczno-kulturalne wydatkowało ponad 150 tys. zł. Szeroko zakrojone działania pozwalają na owocną współpracę budującą lokalne świadome społeczeństwo.”

W dniach 5-7 listopada 2015 r. w Łochowie odbyła się Konferencja „Niech nas zobaczą – 15 lat Programu Równać Szanse”. W czasie Konferencji zaprezentowany został poradnik „Niech nas zobaczą, czyli jak skutecznie pokazać swoje działania w przestrzeni publicznej?”, który powstał w ramach Programu Równać Szanse. Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk „CD” było na konferencji reprezentowane przez trzy osoby, które należą do sieci liderów  programu i wcześniej koordynowali projekty RS. Uczestnicy konferencji zwiedzili Łochów, mając za zadanie opisać jego zasoby. Zadanie zaowocowało ciekawymi mapami naszego miasta. Można je zobaczyć w galerii wydarzenia: http://www.rownacszanse.pl/Akt3

Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk  Sztuk „CD” zakończyło realizację projektu „Polska w sercu i w plecaku” w ramach zadania publicznego pomocy Polonii i Polakom za granicą „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży” dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt realizowany był w partnerstwie z Gminą Łochów. Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji językowych, kulturowych i społecznych oraz pogłębienie więzi z krajem pochodzenia przez młodzież polską z Ukrainy dzięki integracji z Polski i programowi rekreacyjno-edukacyjnemu. Program łączył edukację z wypoczynkiem, tj. uwzględniał zróżnicowane formy aktywności: warsztaty, gry, wycieczki, pracę z tekstem kultury, rekreację w obiektach sportowych i instytucjach kultury, przygotowanie eventu dla środowiska lokalnego prezentującego tematykę polonijną oraz dorobek projektu. Szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce projektu (prawe menu).

Zakończyliśmy realizację projektu „Kalokagatia. Centrum Wolnego czasu” w ramach zadania publicznego „Polsko-ukraińska współpraca młodzieży” dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Polegał na organizacji spotkania rówieśników z Polski i Ukrainy w ramach pobytu młodych Ukraińców w Polsce, którego celem było nauczenie się propagowania mody na życie bez uzależnień. Umożliwił on wzmocnienie kontaktów pomiędzy młodzieżą polską z Gminy Łochów a młodzieżą ukraińską z Rejonu Kosowskiego. Kalokagatia to greckie pojęcie oznaczające połączenie dobra z pięknem; aktywny udział młodzieży i nauczycieli w projekcie pozwolił im poznać zasady profilaktyki alternatyw realizowanej drogą edukacji rówieśniczej, nastawionej na życie wolne od uzależnień, czyli dobre i piękne. W projekcie wzięło udział 32 młodych ludzi oraz 2 osoby dorosłe z Ukrainy. Szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce projektu (prawe menu).