Zakończenie projektu „Polska w sercu i w plecaku”

Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk  Sztuk „CD” zakończyło realizację projektu „Polska w sercu i w plecaku” w ramach zadania publicznego pomocy Polonii i Polakom za granicą „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży” dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt realizowany był w partnerstwie z Gminą Łochów. Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji językowych, kulturowych i społecznych oraz pogłębienie więzi z krajem pochodzenia przez młodzież polską z Ukrainy dzięki integracji z Polski i programowi rekreacyjno-edukacyjnemu. Program łączył edukację z wypoczynkiem, tj. uwzględniał zróżnicowane formy aktywności: warsztaty, gry, wycieczki, pracę z tekstem kultury, rekreację w obiektach sportowych i instytucjach kultury, przygotowanie eventu dla środowiska lokalnego prezentującego tematykę polonijną oraz dorobek projektu. Szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce projektu (prawe menu).