CYFROWA MANUFAKTURA

Informacje o projekcie


Opiekun projektu: Anna Pękul

Cel:
Młodzież, ucząc się podstaw kodowania i druku 3D, pozna swoje możliwości, zasoby środowiska, nawiąże nowe kontakty, będzie działać w zespole i aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu i realizacji projektu. Odbiorcy projektu: Grupa 20 osób w wieku 15-18 lat.

Okres realizacji projektu:
1 lipca 2015 r. – 31 października 2016 r.
Grantodawca:
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Konkurs: Ogólnopolski Konkurs Grantowy Równać Szanse 2015.
Całkowity budżet projektu: 58730 zł.
Dotacja: 40 000 zł.

 

Partnerzy:

  • Urząd Miejski w Łochowie – organizacja wyjazdów grupy na pływalnię.
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie – udostępnienie pracowni komputerowej na zajęcia weekendowe.
  • Miejski i Gminny Ośrodek Kultury – organizacja prezentacji publicznej.
  • Kuźnia Rycerska – święto projektu; rodzice uczestników – transport, pomoc przy prezentacjach publicznych.

Opis projektu:

Temat przewodni projektu – „kodowanie sukcesu” –był odpowiedzią na problemy, które są skutkiem rozbieżności między ofertą edukacyjną szkół a oczekiwaniami młodych ludzi i zapotrzebowaniem rynku pracy. Metoda w nim zastosowana łączy nowe technologie z aktywnością fizyczną. W „Cyfrowej manufakturze” młodzi pracowali z komputerem, konstruowali roboty z zestawów Lego Mindstorms, wykonywali różne przedmioty z użyciem drukarki 3D, uczyli się gry w szachy i uprawiali sport. Kodowanie nauczyło ich logicznego myślenia, dochodzenia do rozwiązań, wyciągania logicznych wniosków, ale także bardzo ważnej współpracy w grupie oraz cierpliwości. Drukarka 3D wprowadziła uczestników w świat produkcji, uwolniła kreatywność, nauczyła przedsiębiorczości, podniosła zaangażowanie młodych ludzi w tworzenie własnych obiektów trójwymiarowych. Wszystko to otwiera możliwości zatrudnienia się nie tylko w zawodzie związanym z TIK (technikami informacyjno-komunikacyjnymi). Młodzież poznała swoje możliwości, zasoby środowiska, nawiązał nowe kontakty, działała w zespole, aktywnie uczestnicząc w przygotowaniu, realizacji i prezentacji projektu, dzięki czemu stała się publicznie widoczna. Zadania realizowane podczas projektu pozwoliły młodzieży opanować nowe umiejętności praktyczne i specjalistyczną wiedzę, określić zasoby własne i otoczenia, zwiększyć umiejętności pozyskiwania wsparcia społecznego i planowania własnej przyszłości, zwiększyć wiarę we własne możliwości, nawiązać nowe kontakty pomocne w starcie w samodzielność. Podczas święta zamykającego projekt młodzież przedstawiła, czego nauczyła się w trakcie realizowania projektu, pokazała zgromadzonym korzyści z kodowania i druku.

Galeria projektu:

Raport z ewaluacji zewnętrznej projektu: do pobrania