Ogród Sztuk

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Równać Szanse 2009

Projekt pod taką nazwą stworzyła grupa licealistów z klasy II między lutym a kwietniem 2009 r., mając na celu  zwiększenie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z Łochowa i okolic. Do grupy beneficjentów dołączyli więc młodzi ludzie (od 13 do 18 roku życia) z Gimnazjum w Kamionnie i Łochowie oraz z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wołominie. Łączy ich zainteresowanie teatrem, tańcem, sztukami plastycznymi, nowymi mediami, fotografią lub filmem oraz chęć twórczego spędzania czasu i rozwijania swoich pasji. O grant na jego realizację aplikowało do Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży  Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk „CD” i uzyskało dotację w wysokości 50 tys. zł. na działania  rozpoczynające się w czerwcu 2009 r., a kończące w listopadzie 2010 r.

Przez 18 miesięcy grupa młodzieży będzie wzmacniała potencjał indywidualny i zespołowy, ucząc się planowania i skutecznej realizacji założonych celów oraz rozwijając swoje zainteresowania (artystyczne i techniczne w zakresie nowych mediów). Osią działań będzie praca nad widowiskiem o charakterze syntezy sztuk. Widowisko, wraz z towarzyszącą mu ruchomą galerią, zostanie zaprezentowane lokalnej społeczności na zakończenie projektu. Etapy przygotowań i cząstkowe efekty środowisko pozna podczas dni otwartych oraz z mediów i podczas Regionalnego Forum Edukacyjnego. Młodzież będzie uczestniczyć w cyklu regularnych spotkań warsztatowych prowadzonych przez ekspertów i na obozach artystyczno-integracyjnych. Beneficjenci uzyskają wsparcie doradcy zawodowego oraz psychologa w rozpoznawaniu możliwości i planowaniu przyszłości oraz w zakresie umiejętności interpersonalnych. W części działań (np. w spotkaniach z ekspertami) będą także mogły uczestniczyć zainteresowane osoby spoza zespołu uczestników projektu.