O Towarzystwie „CD”

Stowarzyszenie powstało 17 kwietnia 2007 r. i zostało powołane przez pełnoletnią młodzież liceum, która od lipca 2006 r. do końca kwietnia 2007 r. realizowała projekt „Forum Gazetek Szkolnych”. Co znaczy tajemniczy skrót „CD” w nazwie? Po prostu „ciąg dalszy” i „Carpe Diem”! Zamiarem założycieli było bowiem kontynuowanie aktywności rozpoczętej w projekcie, a inicjatorzy należeli do zespołu redakcyjnego gazetki szkolnej. Komitetem Założycielskim kierowała Małgorzata Szeja (polonistka, opiekunka redakcji).

Władze Towarzystwa „CD” zdominowane są przez ludzi młodych, od niedawna absolwentów LO. Prezesem stowarzyszenia jest Michał Postek (absolwent 2008), wiceprezesem Anna Szcześnik (absolwentka 1996), skarbnikiem Joanna Bańska-Dzięcioł (absolwentka i profesor LO), sekretarzem Aleksandra Gałązka (absolwentka 2008). W komisji rewizyjnej znalazły się: Danuta Stachura, Elżbieta Komuda i Leszek Młynarczyk.

Terenem działania stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Celami Towarzystwa są: podnoszenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, integracja osób zainteresowanych nauką i sztuką, wspieranie działalności naukowej i twórczości, popularyzacja nauki i sztuki, umacnianie więzi obywatelskich pomiędzy mieszkańcami, wspieranie zrównoważonego rozwoju Łochowa i okolic, promocja Łochowa i okolic, działanie na rzecz integracji europejskiej, upowszechnianie i ochrona praw człowieka i swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji. Towarzystwo swe cele realizuje poprzez: organizowanie wycieczek, zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych w szkołach, realizowanie projektów w zakresie edukacji nieformalnej, organizowanie odczytów, konkursów i wystaw,   współdziałanie z władzami samorządowymi i państwowymi, z różnymi stowarzyszeniami twórczymi, z placówkami kulturalnymi, oświatowymi, naukowymi, wydawnictwami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi w zakresie celów statutowych, współdziałanie w zakresie celów statutowych, współdziałanie z innymi środowiskami przy organizacji przedsięwzięć, informowanie o przedsięwzięciach i dorobku Towarzystwa w środkach masowego przekazu i poprzez wydawnictwa własne, utrzymywanie więzi z osobami zasłużonymi dla dobra ogółu społeczności lokalnej i Towarzystwa.

Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Towarzystwo może być partnerem w realizacji  tzw. projektów miękkich, tj. w zakresie zasobów ludzkich. Może uczestniczyć samodzielnie w konkursach grantowych, a tzw. młodzieżowe grupy nieformalne mogą afiliować przy nim swoje projekty (wymiana międzynarodowa, inicjatywy młodzieżowe itd.).

Stowarzyszenia tego typu co „CD” przede wszystkim stwarzają młodym ludziom możliwość zdobycia nowych doświadczeń i zrealizowania swoich potrzeb i planów. Działalność w trzecim sektorze jest bardzo ceniona przez przedsiębiorców poszukujących pracowników.