Forum edukacyjne

Lokalne Forum Edukacyjne „Równać Szanse” 2009


 

Ocena szans na dobry strat w dorosłe życie młodych ludzi w małych miejscowościach, przegląd zasobów środowiska lokalnego, jakie można wykorzystać do wyrównywania szans edukacyjnych oraz prezentacja dobrych praktyk w zakresie diagnozy potrzeb i działań na rzecz dzieci i młodzieży były przedmiotem spotkania przedstawicieli podmiotów pracujących na ich rzecz, jakie odbyło się w sobotę 26 września w Łochowie.

Nierówność szans dzieci i młodzieży z małych miejscowości w stosunku do tych, które pochodzą z większych ośrodków, wszystkim wydaje się oczywista, dlatego wyrównywanie szans staje się częstym celem działań, nie zawsze jednak przynoszących oczekiwane rezultaty. Jest to skutek czysto intuicyjnego podejścia do tego zagadnienia. Dlatego organizatorzy Lokalnego Forum Edukacyjnego „Równać Szanse” skoncentrowali się na temacie diagnozy potrzeb młodych ludzi. Aby jakiekolwiek działanie mogło być skuteczne, musi być poprzedzone namysłem, co jest faktycznym problemem danego środowiska.

Uczestnicy Forum zapoznali się z doświadczeniami w zakresie diagnozy Stowarzyszenia „Edukacja Inaczej”, reprezentowanego przez trenerkę i eksperta w tej dziedzinie, Halinę Marczak. Swoją ofertę przedstawiła także Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, której misję stanowi wyrównywanie szans na dobry start dzieci i młodzieży z małych miejscowości. W dalszej części Forum występowali przedstawiciele szkół i stowarzyszeń, którzy pokazywali, w jaki sposób diagnozowali środowisko, przygotowując swoje projekty – już zrealizowane bądź będące w trakcie realizacji. Był to też swoisty przegląd działań i dowód, że realizuje się na naszym terenie wiele ciekawych i wartościowych inicjatyw z tego zakresu

Trzecią część spotkania wypełniły krótkie zajęcia warsztatowe realizowane w 5 grupach tematycznych: nawiązywanie partnerstw, analiza SWOT na etapie definiowania projektu, interpretacja danych z diagnozy, atrakcyjne metody w pracy z młodzieżą oraz komunikacja w pracy z młodzieżą.

Podczas Forum zaprezentowała się także ze swoim dorobkiem młodzież realizująca w Łochowie od czerwca projekt „Ogród Sztuk”. Przez 18 miesięcy grupa ta będzie wzmacniała potencjał indywidualny i zespołowy, ucząc się planowania i skutecznej realizacji założonych celów oraz rozwijając swoje zainteresowania (artystyczne i techniczne w zakresie nowych mediów). Osią działań jest praca nad widowiskiem o charakterze syntezy sztuk. Goście Forum obejrzeli wybrane fragmenty inscenizacji, nad którą praca stosunkowo niedawno się rozpoczęła, prace fotograficzne i plastyczne, fotoreportaż z letniego obozu artystyczno-integracyjnego w Koszelance oraz film o zrealizowanych dotąd działaniach w konwencji żartobliwego dziennika. Młodzież uczestniczy w warsztatach (teatralnych, tanecznych, plastycznych, medialnych, fotograficznych), ma wsparcie doradcy zawodowego oraz psychologa w rozpoznawaniu możliwości, planowaniu przyszłości oraz w zakresie umiejętności interpersonalnych.

Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk „CD” zaprosiło do współpracy Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie. Towarzystwo „CD” pozyskało środki na organizację forum z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Publikację materiałów pokonferencyjnych sfinansowało w części Starostwo Powiatowe w Węgrowie. Wagę podjętej na Forum problematyki potwierdziły honorowe patronaty: Mazowieckiego Kuratora Oświaty Karola Semika, Starosty Węgrowskiego Krzysztofa Fedorczyka oraz Burmistrza Łochowa Mariana Dzięcioła. W całej Polsce odbyło się w 2009 r. kilkanaście forów podobnych do łochowskiego.

Materiały z forum w wersji PDF biuletynu „W naszej szkole” nr 15-16/2009: www.podn.wegrow.pl/dokumenty/biuletyn/biuletyn15-16.pdf

Obejrzyj fotorelację